VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY e-shop www.NAJPNEU.EU

Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci

je spoločnosť: Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT, so sídlom: Kláštorná 1512/7, 093 03 Vranov nad Topľou,

IČO: 37 355 601, DIČ: SK1020001400. Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri: : Okresný úrad Vranov

nad Topľou, číslo živnostenského registra: 713-6261, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.najpneu.eu .

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia a odoslania objednávky, resp. v momente prevzatia

objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú

považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným

poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Objednávkou sa rozumie odoslaný

elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a

cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už

nevyrába a z iných dôvodov. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma alebo

časť vrátená späť na jeho účet do 15 dní.

II. CENY

Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH a bez nákladov na dopravu alebo dobierku. Po potvrdení

objednávky predávajúcim tento garantuje výšku ceny za výrobok a cenu služby. K cene nákupu bude

pripočítaný poplatok za dopravu alebo dobierku. Cena poplatkov za dopravu alebo dobierku je zobrazená pri

vybranom tovare. Iné poplatky predávajúci neúčtuje. Zvýhodnené ceny tovarov a služieb nie je možné

kombinovať s inými akciami na predajni, ak predávajúci nerozhodne inak. Ceny v tomto e-shope sa môžu

líšiť od cien na predajni alebo od cien v iných e-shopoch.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.

Definície pojmov:

Dobierka : Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby alebo

zamestnancovi obchodu , ktorý tovar doviezol a preukázal sa preukazom zamestnanca.

Platba v hotovosti : Tovar a služba sú uhradené pri prebratí tovaru a služby na prevádzke pneuservisu, kde

došlo k montáži pneumatík. K objednávke nie je účtovaný žiadny poplatok.

IV. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie

predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie

výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Doba expedície objednávky pri

dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-3 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od

skladových zásob dodávateľov predávajúceho. Maximálna dodacia doba je 15 dní od prijatia objednávky,

resp. dlhšie ak sa na tom kupujúci a predávajúci dohodli, alebo sa automaticky predlžuje ak kupujúci

nepožiadal sám o storno objednávky. Kupujúci obdrží formou e-mailu alebo SMS avízo o odoslaní zásielky z

obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň. Dovoľujeme si požiadať

kupujúcich, aby dvíhali telefón, ak sa s nimi chce spojiť kuriér! Ak kuriér kupujúceho doma nezastihne a

nepodarí sa mu spojiť s ním telefonicky, vhodí mu avízo o uložení zásielky a kupujúci si sám vyžiada

opätovné doručenie!

Pokiaľ si kupujúci vyberie spôsob dodania formou dobierky, tak je povinný takúto zásielku prevziať. V

prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu takto vzniknutú

(spravidla cenu dopravy/poštovného tam a späť). Pokiaľ kupujúci na prvú písomnú výzvu (môže byť zaslaná

e-mailom, písomne) predávajúceho túto vzniknutú škodu neuhradí, pristúpi predávajúci k náhrade škody

nasledovne: - ak kupujúci tovar neprevezme, pričom obdržal od predávajúceho e-mailom avízo o odoslaní

balíka s číslom balíka a kontaktom na prepravnú spoločnosť, potom predávajúci vec uloží do úschovy a tým

bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci môže kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné

a plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri

preprave. Zásielky poslané formou balíka sú poistené a dopravca ručí za tovar.

V. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu a to do 24 hodín od

odoslania objednávky, len pokiaľ objednávka nebola ešte vyexpedovaná alebo vyfakturovaná, o čom

predávajúci zákazníka okamžite informuje e-mailom. Žiadosť o storno môže kupujúci podať písomnou

formou odoslaním na emailovú adresu: varga.nam@zoznam.sk s názvom v predmete správy STORNO. Doba

expedície tovaru z obchodu sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-3 dní. K expedičnej dobe treba ešte

pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je 1-3 dni. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V

prípade, že predlžená doba kupujúcemu nevyhovuje, má možnosť bezplatného stornovania objednávky

písomnou formou, pokiaľ objednávka nebola ešte expedovaná. Ak kupujúci znemožní dodanie plnenia na

základe jeho objednávky, potom predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za

doručenú. Predávajúci bude kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné.

VI. VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z. v znení

neskorších predpisov) môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti spolu s dokladom o kúpe, záručným listom, ak bol

záručný list vydaný, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a

nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí kupujúci. Predávajúci odporúča vrátenie tovaru

osobným dovozom kupujúcim, z dôvodu, aby sa prebrala kompletnosť a nepoškodenie vráteného tovaru, tak

aby sa vyhlo prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť za neprítomnosti oboch strán! Pokiaľ

kupujúci vráti tovar inou formou (poštou, kuriérom), berie na vedomie, že predávajúci potvrdí kompletnosť

dodávky a nepoužívanie tovaru podľa jeho zistení. Tovar navrhujeme zaslať ako poistený balík alebo doviezť

osobne - NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebraný! V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a

preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní

od splnenia vyššie uvedených podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe,

prípadne na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Podmienky vrátenia

tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na výrobok

zľavu a na nový tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni predávajúceho a kupujúcemu bol riadne

predvedený. V prípade zakúpenia pneumatík s prezutím a zistením pri prezúvaní že zákazník si objednal zlý

rozmer, výmena rozmeru pneumatík za správny rozmer je bez poplatku.

VII. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je

zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je dopravca povinný vyhotoviť

záznam o rozsahu a povahe vady (škodový zápis) za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Zodpovednosť za

poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca (kuriér) nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe

vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi podľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový

výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí

tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom na

varga.nam@zoznam.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho, kde bude uvedené

meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky, opis poškodeného tovaru. Oneskorené

reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie

hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný

výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového

rozdielu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým

opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v

podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými

vplyvmi prostredia, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté

v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v

extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade

neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci

reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

kupujúcim. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej

reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom

záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o

vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

1., Záruka na pneumatiky je 2 roky od dátumu predaja alebo 5 rokov od dátumu výroby ( platí to, čo

uplynie skôr ).

2., Záruka na servis je 6 mesiacov.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY PREDANEJ VECI

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti

veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu

tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec

bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. OCHRANA OSOBN¯CH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom e-shopu www.najpneu.eu je : Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT, so sídlom: Kláštorná 1512/7,

093 03 Vranov nad Topľou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU)

2016/679 zo dňa 27.4.2016 a Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých

zákonov o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto

údajov spracovávať tieto údaje podľa tohoto zákona. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov

riadime.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa, pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť

nasledovné informácie o Vás: • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť

uvedená na faktúre) • Vaša emailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

• voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) • voliteľné telefónne

číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a pri odovzdaní zásielky) • ak nakupujete ako firma / živnostník treba

naviac uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie) Tieto údaje sú

uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej

návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia

môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie "NAJPNEU.EU/prihlásiť

sa". V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude

zneaktívnené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie ,ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich

účtoch.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne

fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na

stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke https://www.najpneu.eu/. si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v

prípade potreby zmeniť v časti "váš účet". Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem

iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname

osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou

tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky,

doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgánom činným v

trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo napríklad pre vybavenie Vašej konkrétnej

objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v

objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy

predávajúcim.

X. OSTATNÉ

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie,

publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia

prevádzkovateľa je zakázané.

Obrázky produktov nezodpovedajú 100% realite. Zobrazené dezény pneumatík sa môžu líšiť skutočnosti,.

Rozdielny vzhľad obrázku a vzhľad reálneho produktu nemôže byť dôvodom vrátenia tovaru ak výrobok

spĺňa technické parametre predávaného produktu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mailovú

adresu: varga.nam@zoznam.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto

žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať

návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „ZARS“). Týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3

ZARS, najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným

podľa §12 ZARS.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a

plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania

alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne

riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

3. V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení

spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

(nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) týmto

spotrebiteľov informujeme, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči nám uplatňovať aj

prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (RSO). ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Sťažnosť podaná prostredníctvom platformy RSO bude

vybavená do 90 dní bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok nás

kontaktujte prostredníctvom emailu: varga.nam@zoznam.sk. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi

predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach

neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho

zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky meniť.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.6.2023