PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBN†CH

ÚDAJOV

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBN¯CH ÚDAJOV

v súvislosti s webshopom pôsobiacim pod názvom domény www.najpneu.eu .

1. Účel a účinnosť týchto pravidiel

Účelom týchto pravidiel je, aby definovali pravidlá a podmienky, v rámci ktorých Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKT ako prevádzkovateľ údajov môže spracúvať informácie vzťahujúce sa na

akúkoľvek osobu, ktorá navštívi webshop pôsobiaci pod názvom domény www .najpneu.eu (v

ďalšom: „Webshop”) (v ďalšom: „Klient”), a aby informoval Klientov o podrobnostiach

spomínaného spracúvania údajov.

Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT o klientovi resp. naňho sa vzťahujúc, pre účely určené v bode 4.

týchto pravidiel zhromažďuje a spracúva, a vo svojich evidenciách (vrátane evidencií vedených v

písomnej, tlačenej a elektronickej forme) uchováva informácie vymenované v bode 0. týchto

pravidiel (vrátane osobných údajov). Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT sa zaviazala pre ochranu

osobných údajov a súlad s príslušnými právnymi predpismi ochrany údajov, vrátane súladu s

Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 (EU) o ochrane osobných údajov

fyzických osôb z hľadiska spracúvania osobných údajov a o voľnom toku takýchto údajov, a o

zrušení Smernice č. 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; v ďalšom

„GDPR”).

Tento dokument upravuje spracúvanie osobných údajov klientov prostredníctvom Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKT v súvislosti s používaním Webshopu, a účinnosť pravidiel sa vzťahuje na

všetkých zamestnancov Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT, ktorí sa zúčastňujú prevádzkovania a

údržby Webshopu, vrátane funkcionárov a riaditeľov.

2. Kto je prevádzkovateľom údajov v súvislosti s Webshopom?

Vo vzťahu k osobným údajom spracúvaných na základe týchto pravidiel prevádzkovateľom

údajov je:

Názov: Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

Sídlo: Kláštorná 1512/7, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Číslo ŽR OÚ Vranov n/T: 713-6261

IČO: 37 355 601

DIČ: SK10200001400

Telefónne číslo: 0903 367 173

Webstránka: www.najpneu.eu

e-mailová adresa varga.nam@zoznam.sk

prvotná kontaktná osoba: Ing. Jozef Varga

Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT neurčil funkcionára pre ochranu údajov, pretože v súvislosti s jeho

pôsobením nie je povinný.

3. Aké údaje zhromažďujeme v súvislosti s používaním Webshopu?

Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT v súvislosti s používaním Webshopu zhromažďuje a spracúva údaje

vzťahujúce sa na nasledovných Klientov (zadanie týchto osobných údajov je potrebné pre

uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT a Klientom, a plnenie

záväzkov Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT vyplývajúcich z právnych predpisov - v prípade ak klient

nezadá tieto údaje, Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT nevie dodať nakúpený produkt Klientovi):

• užívateľské meno;

• heslo;

• e-mailová adresa;

• celé meno;

• dodacia adresa;

• fakturačná adresa (ak je odlišná);

• nakúpené produkty;

• dátum/čas nákupu;

• dátum/čas dodania;

• telefónne číslo.

V záujme toho, aby mohol poskytnúť užívateľský zážitok ušitý na mieru a mohol poskytovať

tovar vhodnejší nárokom Klienta, Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT môže spracúvať nižšie uvedené

údaje Klientov, ak Klienti tieto údaje zadajú pri registrácii do Webshopu (zadanie takýchto údajov

je v plnej miere dobrovoľné a sú kedykoľvek vymazateľné):

• pohlavie;

• adresa bydliska;

• evidenčné číslo mot. vozidla;

• priemerné rozdelenie miesta používania vozidla (percentuálny pomer: mesto – diaľnica);

• štýl jazdenia (percentuálny pomer: pomalý – rýchly);

najdôležitejší faktor z hľadiska rozhodovania počas nákupu (zľavnená cena, pomer ceny a

výkonu, kvalita, iné);

• vernosť k značke (áno/nie);

• značka, typ, séria a rok výroby auta;

4. Čo je účelom spracúvania údajov?

V súvislosti s používaním Webshopu Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT môže spracúvať údaje

klientov pre nasledovné účely:

• Vyhotovenie a plnenie kúpno-predajných zmlúv vzťahujúcich sa na produkty ponúkané vo

Webshope;

• Poskytovanie užívateľského zážitku šitého na mieru Klienta s vytvorením profilu v

obmedzenej miere, na základe údajov zadaných dobrovoľne Klientom (a v každom prípade s

podmienkou, že Klient súhlasil s príslušnou činnosťou spracúvania údajov); vďaka spomínanej

tvorbe profilu keď Klient vo Webshope vyhľadáva produkty, systém zobrazuje produkty adekvátne

2

profilu Klienta na zozname vyhľadávaných vecí a odporúčaných produktov na nápaditom mieste;

avšak tvorbu profilu v žiadnom prípade nevyužívame pre účely automatizovaného rozhodovania

súvisiaceho s Klientom;

• Pre účely získavania priameho obchodu, a tak najmä pre účely posielania elektronických

informačných listov pre Klientov, ktorí súhlasili s uvedenou činnosťou spracúvania údajov.

5. Čo je právnym základom spracúvania údajov?

Právny základ spracúvania osobných údajov Klienta podľa týchto pravidiel:

V súvislosti s prvým bodom vyššie uvedeného bodu č. 4.: skutočnosť, že spracúvanie údajov je

potrebné (i) k plneniu kúpnopredajnej zmluvy medzi Klientom a Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

a pre uskutočnenie krokov na žiadosť Klienta pred uzatvorením zmluvy podľa ods. (1) b) článku

6. GDPR, a k súladu (ii) s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov existujúcich vo

vzťahu k Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

• (a tak najmä účtovným, daňovým predpisom a predpisom ochrany spotrebiteľov);

• V zmysle druhej a tretej časti vyššie uvedenej 4. časti: informovaný súhlas Kupujúceho na

základe (1) a) čl. 6. GDPR, a na základe čl. 13. a 14. zbierky zákonov č. 18/2018 o ochrane

osobných údajov.

6. Kto môže mať prístup k údajom spracúvaných v súvislosti s Webshopom?

Na základe týchto pravidiel k osobným údajom spracúvaným Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

majú prístup u Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT nasledovné osoby (podľa aktuálnych zmien):

• prevádzkový úsek

• úsek odbytu

• úsek IT.

Vo vzťahu k osobným údajom spracúvaných na základe týchto pravidiel Ing. Jozef Varga-VPERFEKT

sa považuje za výlučného prevádzkovateľa. Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT osobné

údaje spracúvané na základe týchto pravidiel nepostupuje žiadnemu tretiemu prevádzkovateľovi

údajov alebo sprostredkovateľovi údajov s výnimkou spriaznených podnikov Ing. Jozef Varga-VPERFEKT

a logistického prepravcu z času na čas využívaného prostredníctvom Ing. Jozef Varga-

V-PERFEKT za účelom dodania produktov nakúpených vo Webshope klientovi].

7. Z akého zdroja pochádzajú zhromažďované údaje?

Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT na základe týchto pravidiel zhromažďuje osobné údaje priamo od

Klienta.

8. Ako dlho spracúva Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT osobné údaje Klientov?

Osobné údaje Klientov môže Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT spracúvať od dátumu ich registrácie

na webstránke Webshopu do uplynutia premlčacej doby určenej v príslušných občianskoprávnych

predpisoch (obvykle 10 rokov), daňových právnych predpisoch (obvykle 10 rokov) a účtovných

predpisoch (obvykle 10 rokov), a predpisoch pre ochranu spotrebiteľov, ale maximálne po dobu

potrebnú pre účely spracúvania údajov určeného v bode 4. vyššie. Pred uplynutím vyššie

uvedených dôb Klient môže požadovať vymazanie svojich osobných údajov podľa náležitostí

uvedených v bode 9. nižšie. Ďalej Klient bez obmedzenia a odôvodnenia a bez toho, že v

súvislosti s tým by vznikli akékoľvek náklady, kedykoľvek môže uviesť, že v ďalšom nesúhlasí so

3

spracúvaním svojich údajov za účelom priameho získavania obchodu. V takom prípade osobné

údaje Klienta následne nie sú použiteľné ma vyššie uvedený účel.

9. Aké opatrenia uskutoční Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT v záujme ochrany bezpečnosti

údajov?

Udržiavanie bezpečnosti údajov znamená, že zaručujú dôverný charakter, neporušenosť a

dostupnosť osobných údajov (na povolené účely). Dôverný charakter znamená, že k údajom majú

prístup iba tí, ktorí sú oprávnení ich použiť. Neporušenosť znamená, že údaje musia byť presné a

adekvátne účelom spracúvania údajov. Dostupnosť znamená, že na to splnomocnení užívatelia

musia byť schopní toho, aby mali prístup k údajom, ak to potrebujú v záujme povoleného účelu.

Adekvátne vyššie uvedeným Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT zabezpečuje, aby proti

neoprávnenému a nepovolenému spracúvaniu osobných údajov, ďalej proti náhodnej strate alebo

poškodeniu Osobných Údajov vykonali vhodné opatrenia. Tieto princípy vykonávajú takým

spôsobom, že použijú vhodné hardvérové a softvérové bezpečnostné opatrenia (vrátane fyzickej

vstupnej a systémové prístupové kontroly, zámky, poplašné zariadenia, firewall atď.) Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKT používa adekvátne postupy a technológie v záujme toho, aby ochranu

osobných údajov zabezpečoval od ich zhromažďovania až po ich výmaz. Ing. Jozef Varga-VPERFEKT

osobné údaje Klienta spracúvané na základe týchto pravidiel spracúva dôverne, a tie

nezverejňuje žiadnej tretej strane s výnimkou, ak takéto zverejnenie predpisuje právny predpis

a/alebo to Klient pre každý prípad výslovne povolí.

10 Aké práva a právne opravné prostriedky majú Klienti v súvislosti so spracúvaním ich

osobných údajov prostredníctvom Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

na základe týchto pravidiel Klient môže uplatniť nasledovné práva:

1.Právo k prístupu: Klient môže od Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT požadovať spätnú väzbu na to sa

vzťahujúc, či prebieha spracúvanie jeho osobných údajov, a ak prebieha takéto spracúvanie údajov,

je oprávnený, aby k osobným údajom a k informáciám vzťahujúcim sa na ich spracúvanie. Na jeho

žiadosť Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT dá k dispozícii kópiu osobných údajov tvoriacich predmet

spracúvania údajov. Za ďalšie kópie požadované Klientom Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT

účtuje poplatok v reálnej miere zakladajúci sa na administratívnych nákladoch.

2.Právo na opravu: Klient je oprávnený na to, aby Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT bez

neodôvodneného meškania opravil naňho sa vzťahujúce nepresné osobné údaje. Klient ďalej je

oprávnený, aby požadoval doplnenie nekompletných osobných údajov popri iných cestou

doplňujúceho vyhlásenia.

3.Právo na vymazanie („právo na uvedenie do zabudn utia“): Klient je oprávnený na to, aby Ing.

Jozef Varga-V-PERFEKT na jeho žiadosť bez neodôvodneného meškania vymazal naňho sa

vzťahujúce osobné údaj, a Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT je povinný bez neodôvodneného

meškania vymazať osobné údaje vzťahujúce sa na dotknutého. Avšak Klient nemôže žiadať

vymazanie svojich osobných údajov, ak spracúvanie údajov je potrebné k plneniu záväzku podľa

aplikovaného práva, ktorý záväzok predpisuje spracúvanie osobných údajov, alebo k predloženiu,

uplatneniu, resp. ochrane právnych nárokov.

4.Právo na obmedzenie spracúvania údajov: Klient je oprávnený, aby na jeho žiadosť Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKT obmedzila spracúvanie údajov, ak sa splní niektoré z nižšie uvedených

náležitostí: (a) Klient pochybuje o presnosti osobných údajov, v tomto prípade obmedzenia sa

vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje, aby Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT skontroloval presnosť

4

osobných údajov; (b) spracúvanie údajov je protiprávne a Klient nesúhlasí s výmazom údajov, a

namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia; (c) Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT už nepotrebuje

osobné údaje pre účely spracúvania údajov, ale Klient ich požaduje pre predloženie, uplatnenie

alebo ochranu právnych nárokov.

5.Právo na prenosnosť údajov: Klient je oprávnený, aby naňho sa vzťahujúce, ním pre Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKT poskytnuté osobné údaje dostal v členenom, širokom okruhu používanom,

počítačom čitateľnom formáte, ďalej je oprávnený, aby tieto údaje postúpil ďalšiemu

prevádzkovateľovi údajov bez toho, aby tomu Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT zabránil.

6.Právo na protest: Ak spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v záujme priameho získavania

obchodu, Klient je oprávnený, aby kedykoľvek protestoval proti spracúvaniu naňho sa vzťahujúcich

osobných údajov za týmto účelom, vrátane tvorby profilu, ak to súvisí s priamym získavaním

obchodu.

7.Právo na späťvzatie súhlasu: Klient kedykoľvek je oprávnený vziať späť svoj súhlas so

spracúvaním údajov, pre ktoré súhlas bol potrebný, s výnimkou prípadov, kedy spracúvanie údajov

je potrebný k vyhoveniu právnym povinnostiam alebo k predloženiu, uplatneniu alebo ochrane

právnych nárokov.

Akúkoľvek požiadavku, vrátane akejkoľvek žiadosti vzťahujúcej sa na prístup k osobným

údajom, na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania údajov a/alebo na protestovanie proti

spracúvaniu údajov, je potrebné adresovať na prvotnú kontaktnú osobu Ing. Jozef Varga-VPERFEKT

uvedenú v bode 2. vyššie. Všetky právne vyhlásenia a žiadosti vzťahujúce sa na

uplatnenie práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je možné uskutočniť elektronicky, emailom,

alebo modifikáciou adekvátnych nastavení nachádzajúcich sa v časti osobný profil

Webshopu, resp. písomne. V závislosti od prípadu žiadosť musí obsahovať všetky relevantné

skutočnosti a okolnosti potrebné pre identifikovanie prípadu. Požiadavky a žiadosti Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKTstarostlivo vyšetrí a obvykle do 15 dní dá odpoveď.

V prípade porušenia práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Klient môže podať

sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava; tel: +421 /2 3231

3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), alebo na

inšpekčný orgán členského štátu podľa obvyklého bydliska, pracoviska Klienta, resp. podľa

miesta údajného porušenia práv. Ďalej Klient môže začať konanie voči Ing. Jozef Varga-VPERFEKT

pred príslušným súdom (vrátane krajskej súdnej stolice príslušnej podľa bydliska

Klienta), alebo pred súdmi členského štátu podľa obvyklého bydliska a môže uplatniť účinný

súdny právny opravný prostriedok.

V každom prípade sa odporúča, aby Klient pred tým, než vyhľadá úrady, svoju sťažnosť alebo

žiadosť najprv postúpil na Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT aby prípadný problém bolo možné

odstrániť.

11. Rôzne ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1.6. 2018 a zostávajú v platnosti do späťvzatia

prostredníctvom Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT alebo do pozmenenia inými pravidlami. Ing. Jozef

Varga-V-PERFEKTe povinný tieto pravidlá pravidelne zrevidovať a v danom prípade pozmeniť

adekvátne zmeneným okolnostiam.

5