Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“),

u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej

len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je Ing. Jozef Varga, V-PERFEKT, so sídlom Kláštorná 1512/7, 093 03

Vranov n/T, prevádzkareň Mierová 271, 072 22 Strážske, IČO 35950226, zapísaná

v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Vranov n/T, číslo živ. oprávnenia

1011/2001.

c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

a. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru,

môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

b. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov,

s výnimkami stanovenými Zákonom.

c. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom.

Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné

prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva

od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje v prevádzkarni Predávajúceho(osobne alebo doručením)

b. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou

a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca,

ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste

pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného

v záručnom liste.

c. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí

záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad

o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením

§18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

d. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

e. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim

nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké

práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

f. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná

Kupujúci tak, aby bol Tovar čistý, zbavený nečistôt.

g. Záručný list spolu s nákupným dokladom uschovajte pre prípad reklamácie. Reklamačné

konanie môže byť zahájené, ak kupujúci predloží kompletný reklamovaný tovar a preukáže

nákup reklamovaného tovaru nákupným dokladom.

h. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v

súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a

Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie

formou e-mailu, SMS, doporučeného listu, telefonicky.

i. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu

opraveného Tovaru.

j. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený

protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je

návšteva servisného technika braná do úvahy.

k. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného

uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä

pri:

porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú

o používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú

parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

4. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie

a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1,1,2008. Zmeny reklamačného poriadku

vyhradené.

Záruka

· Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je

stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a

potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

· Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu

záručnej opravy tovaru.

· V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený

vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho

listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo

dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

· Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Záručné listy

Ak nebol vydaný záručný list tak faktúra a daňový doklad z registračnej pokladnice platia

ako záručný list.

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 1.1.2008,